ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme společnost Hertz Corporation, její půjčovny a dceřiné společnosti, které působí pod značkami Hertz, Hertz 24/7, Dollar, Thrifty a Firefly (dále společně „my“). V následujícím rámcovém shrnutí vysvětlujeme, jak shromažďujeme, zpracováváme, ukládáme a jinak používáme Vaše osobní údaje, a jaká jsou Vaše práva ohledně ochrany osobních údajů. Úplné znění najdete v Zásadách, které naleznete níže. Zásady se nevztahují na nezávislé držitele našich licencí nebo na pobočky či jiné třetí strany, jejichž prostřednictvím s námi komunikujete.


SHROMAŽĎOVÁNÍ

 • Informace o Vás může shromažďovat různými způsoby, například prostřednictvím telefonních hovorů, poskytované zákaznické podpory, mobilních aplikací, webových stránek, v rámci samotného pronájmu vozidla i z dalších zdrojů jako jsou například nezávislí poskytovatelé služeb a naši obchodní partneři.
 • Informace od zákaznících shromažďujeme v průběhu zpracování rezervace a pronajímání vozidla. Patří k nim jméno, adresa a údaje o platební kartě.
 • Dále používáme soubory cookie a další elektronické nástroje ke shromažďování statistických údajů o tom, jako používáte naše webové stránky, ovšem vždy jen na základě vašich pokynů.

ÚČEL

 • Informace o Vás používáme za účelem poskytování požadovaných služeb.
 • Vaše kontaktní údaje používáme ke komunikaci s Vámi za účelem poskytování uvedených služeb.
 • Kontaktní údaje můžeme použít pro zasílání informací o našich produktech a službách, pokud jste k tomu dali svůj souhlas.
 • Osobní údaje používáme pro naše vlastní analytické účely, zejména pro zlepšování zákaznických služeb a kvality našich webových stránek.

SDÍLENÍ

 • Vaše údaje můžeme poskytnout určeným nezávislým poskytovatelům služeb.
 • Vaše údaje neprodáváme nesouvisejícím třetím stranám, ale s vaším svolením je můžeme sdílet s našimi smluvními partnery pro marketingové účely.
 • Vaše informace mohou být za účelem zpracování a uchovávání v souladu s platnými zákony předávány ze země nebo regionu, ve kterém máte bydliště, do zemí jako jsou Spojené státy.
 • Abychom Vám mohli poskytnout požadované služby, můžeme Vaše informace předat z Vaší země nebo regionu, ve kterém máte bydliště.

UCHOVÁVÁNÍ A ZABEZPEČENÍ

 • Zavedli jsme celou řadu opatření, abychom Vaše osobní údaje ochránili před krádeží, neoprávněným používáním, zpřístupněním nebo změnou.
 • Podnikáme potřebná fyzická, procesní a elektronická bezpečnostní opatření, abychom Vaše osobní údaje ochránili.
 • Informace o zákaznících obecně uchováváme jen po dobu nezbytnou pro naplnění účelu, pro který byly shromážděny, nebo po dobu stanovenou nebo požadovanou zákonem.
 • Pro shromažďování osobních údajů existuje řada důvodů, a na shromažďování a uchovávání osobních údajů se uplatňuje celá řada právních předpisů. Proto není praktické v těchto Zásadách uvádět všechny platné doby pro jejich uchovávání.

VAŠE PRÁVA

 • Máte právo přistupovat k osobním údajům, které o Vás uchováváme, a můžete je přezkoumávat a aktualizovat.
 • Za určitých okolností můžete požádat také o opravu nebo odstranění svých osobních údajů nebo o omezení našeho oprávnění je zpracovávat; také můžete některé způsoby zpracování odmítnout.
 • Vynasnažíme se Vám vyjít vstříc, ale vyhrazujeme si právo uplatňovat určitá omezení a požadavky.
 • V případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat.

OTÁZKY A ZMĚNYS

 • Máte-li ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů jakékoli otázky nebo pochybnosti, můžete nás kontaktovat postupem uvedeným v hlavních Zásadách.
 • Tato Zásady můžeme kdykoli upravit, ale změny se neuplatní se zpětnou platností.
 • Když provedeme podstatné změny, oznámíme Vám to na našich webových stránkách.
 • Tyto Zásady byly aktualizovány 24. dubna 2018.


SPOLEČNOST HERTZ CORPORATION
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY V EU

ROZSAH OCHRANY A SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme americká společnost Hertz Corporation a její dceřiné společnosti, které působí v Evropě (viz tabulka níže). Poskytujeme služby v oblasti pronájmu vozidel pod značkami Hertz, Hertz 24/7, Dollar, Thrifty a Firefly (dále společně „my“).

Hertz Europe Limited (UK) Hertz Italiana S.r.l. (IT)
Hertz Europe Service Centre Ltd (IE) Hertz Luxembourg Sarl (LU)
Hertz Belgium BVBA (BE) Hertz Automobielen Nederland BV (NL)
Hertz Autopujcovna s.r.o. (CZ) Hertz Autopozicovna s.r.o. (SK)
Hertz Autovermietung GmbH (DE) Hertz (UK) Limited (UK)
Hertz de Espana SL (ES) Eileo SAS (FR)
Hertz France SAS (FR)  

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů (Zásady) jednáme společně jako správce údajů.

Své služby ve světě poskytujeme také prostřednictvím sítě franšíz; prostřednictvím kapitálových podílů jsme propojeni s celou řadou dalších společností. Jelikož držitelé našich licencí, pobočky a dodavatelé třetích stran jsou nezávislými společnostmi, které nevlastníme ani neřídíme, tyto Zásady se na ně nevztahují. Za opatření na ochranu soukromí zavedená držiteli našich licencí a dalšími třetími stranami, se kterými obchodujete, neneseme žádnou odpovědnost. 

Tyto Zásady se týkají informací, které o Vás shromažďujeme v souvislosti s pronájmem vozidel a které Vás identifikují nebo mohou být použity k Vaší identifikaci jako jednotlivce („osobní údaje“). Nevztahují se na informace, které Vás nemohou důvodně identifikovat. Osobními údaji tudíž mimo jiné nejsou souhrnné (agregované) anonymní údaje.

Respektujeme právo našich zákazníků na soukromí a zavazujeme se Vaše soukromí chránit. Tyto Zásady vysvětlují naše postupy týkající se zpracovávání vašich osobních údajů a také Vaše práva spojená s těmito údaji.


OBSAH

     1. Shromažďování
     2. Účel
     3. Sdílení
     4. Uchovávání a zabezpečení
     5. Vaše práva
     6. Otázky a změny


1.

SHROMAŽĎOVÁNÍ

 

Shromažďujeme osobní údaje, které poskytujete na našich webových stránkách, na webových stránkách třetích stran, v aplikacích a v offline prostředí v souvislosti s dotazy, rezervacemi, pronájmy nebo nákupy, které provádíte ve vztahu k našim službám. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat přímo nebo prostřednictvím našich poskytovatelů služeb, obchodních partnerů, sponzorů slev, držitelů licence, inzerentů a poskytovatelů rezervačních prostředků. Více informací najdete níže:

a. Shromažďujeme

 

zejména následující druhy informací:

Osobní informace:

 • jméno
 • věk
 • datum a místo narození
 • pohlaví
 • adresa
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • číslo pasu
 • řidičský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti (s fotografií)
 • úvěrové hodnocení a historie
 • trestní rejstřík

Technologické informace:

 • IP adresa
 • ID zařízení
 • typ prohlížeče
 • operační systém
 • identifikátory mobilních zařízení
 • údaje o poloze
 • stát nebo země, ze které vstupujete na naše webové stránky
 • konkrétní navštívené webové stránky
 • datum a čas návštěvy
 • webové stránky, které jste navštívili bezprostředně před a po navštívení našich webových stránek
 • počet odkazů a konkrétní odkazy, na které jste klikli na našich webových stránkách
 • funkce, které používáte na našich webových stránkách
 • rezervace, aktualizace, nákupy a další transakce prováděné přes naše webové stránky
 • data, která jste zobrazili nebo stáhli na našich webových stránkách
 • četnost shlédnutí konkrétní reklamy

Informace o pronájmu:

 • údaje o platební kartě
 • video o interakci s námi
 • číslo členské organizace
 • číslo účastníka věrnostního programu
 • informace k věrnostnímu programu
 • členství v organizacích
 • identifikační číslo zaměstnance
 • jméno zaměstnavatele a kontaktní údaje
 • místo rezervace
 • místo pronájmu
 • místo vrácení
 • preference a informace o používání
 • vzniklé výdaje
 • nákupní ceny a informace
 • informace o cestovních trasách
 • údaje související s nároky

Informace získané z vozidla (telematika):

Datové systémy ve vozidle můžeme použít ke shromažďování údajů o stavu a provozu vozidla (včetně najetých kilometrů, spotřeby paliva a dalších provozních údajů) a o používání vozidla řidičem během pronájmu pro zajištění bezpečnosti, zabezpečení a vyřizování pojistných událostí; dle potřeby můžeme tato data za uvedenými účely také uchovávat.

Po dobu trvání pronájmu můžeme také sledovat polohu vozidla. Tyto informace se ale zavazujeme využívat pouze v případě, že řidič poruší smlouvu o pronájmu tím, že vozidlo včas nevrátí nebo se že se pohybuje na nepovoleném území.

Citlivé údaje:

V některých zemích můžeme shromažďovat zvláštní kategorii osobních údajů, takzvané citlivé osobní údaje, jako například informace o (i) zdravotním stavu (například pokud nás požádáte o zajištění ručního ovládání vozidla z důvodu postižení nebo pokud dojde k nehodě a my musíme spolupracovat s pojišťovnami a společnostmi pro vyřizování pojistných událostí v souvislosti s Vašim úrazem) nebo (ii) členství v odborovém svazu (či podobné organizaci), pokud používáte číslo CDP, které mohou použít pouze členové takového svazu nebo organizace. V závislosti na místně příslušném systému práva nemusíme být schopni zpracovat takové citlivé údaje bez Vašeho schválení.

Pokud si přejete od nás nebo od držitelů naší licence pronajmout vozidlo a potřebujete nám v této souvislosti poskytnout své citlivé údaje, použijeme tyto citlivé údaje pro naše provozní činnosti dle popisu v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, a to na základě Vaše souhlasu, pokud to vyžadují příslušné zákony.


b. METODY A PŮVOD SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

mohou zahrnovat:

Shromažďování v online prostředí:

 • naše webové stránky
 • naše terminály
 • naše mobilní aplikace
 • naše oficiální stránky sociálních sítí třetích stran
 • webový prohlížeč na Vašem počítači
 • sociální sítě třetích stran

(i) Soubory cookie a shromažďování údajů v online prostředí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači nebo mobilním zařízení za účelem vylepšení našeho online prostředí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které Vám umožňují účinně procházet jednotlivé stránky, pamatují si Vaše preference, pomáhají nám porozumět tomu, jak tyto webové stránky fungují, a obecně zlepšují zážitek při procházení. Soubory cookie také pomáhají zajistit, aby byly reklamy, které v online prostředí vidíte, pro Vás relevantní.

Obecně mají soubory cookie následující funkce:

Základní soubory cookie

Některé soubory cookie jsou nezbytné pro provoz našich webových stránek. Bez nich byste nebyli schopni webové stránky procházet nebo používat některé z jejich funkcí. Základní soubory cookie umožňují zapamatování poskytnutých informací a Vašeho výběru předmětu pronájmu, jak stránku za stránkou postupujete rezervačním procesem. Vzhledem k tomu, že ty souboru cookie jsou nutné pro poskytování našich služeb, nenabízíme Vám na našich stránkách možnost je zakázat.

Soubory cookie pro nastavení funkcí

Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si preference, které jste požadovali při předchozích návštěvách, a změny, které jste provedli, abyste stránky přizpůsobili svým potřebám. Tyto soubory cookie používáme také proto, abychom Vám mohli poskytnout kvalitnější služby, například Vám umožnili shlédnout video online. Informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou anonymní a požívají se pouze ve vztahu k dané webové stránce.

Soubory cookie pro zlepšení výkonu

Soubory cookie pro zlepšení výkonu používáme k analýze způsobu používání webových stránek našimi návštěvníky a ke sledování výkonu webových stránek. To nám umožňuje přizpůsobit své nabídky a rychle identifikovat a opravit případné chyby, a tak zajistit kvalitní uživatelskou zkušenost. Tyto soubory cookie neshromažďují informace, které identifikují návštěvníka. Veškeré shromážděné informace jsou agregované a tedy anonymní, a používají se pouze ke zlepšení provozu našich webových stránek.

Reklamní soubory cookie

S našimi inzerenty používáme soubory cookie, abychom Vám nabídli reklamy, o kterých se domníváme, že jsou pro Vás relevantní a odpovídají Vašim zájmům. Slouží k omezení četnosti zobrazení reklamy a také k měření účinnosti reklamní kampaně. Můžeme také použít soubory cookie zavedené reklamními agenturami, které mohou zaznamenávat, zda jste cílové webové stránky navštívili, a sdílet tuto informaci s dalšími reklamními společnostmi, aby se na Váš počítač mohla zasílat cílená reklama.

Soubory cookie třetích stran

Soubory cookie třetích stran nastavuje jiná společnost než společnost Hertz. Naše webové stránky mohou například obsahovat obsah vložený kupříkladu stránkou YouTube a proužkové reklamy (bannery) dodané na stránky společnosti Hertz přes reklamní síť partnera. Tyto stránky mohou nastavit vlastní soubory cookie.

Pokud si přejete soubory cookie zakázat nebo změnit jejich nastavení na kterékoli naší webové stránce, přejděte na odkaz Správa mých cookies ve spodní části webové stránky, kde najdete více informací a kde můžete zaznamenat své preference.

Naše webové stránky nejsou zaměřeny na osoby mladší 13 let a o takových osobách vědomě neshromažďujeme osobní údaje.

(ii) Aplikace

Pokud jde o mobilní aplikace, veškeré shromažďování a používání osobních údajů, které se významně liší od postupů popisovaných v těchto Zásadách, doplní samostatné Zásady ochrany osobních údajů, které budou pro danou aplikaci vyžadovat váš souhlas.

Jelikož se internet a další způsoby elektronického obchodování neustále rozvíjejí, můžeme ke shromažďování údajů o Vaší návštěvě a používání zavést a využívat různé typy technologií.

Shromažďování v offline prostředí:

 • hovory s rezervačními/zákaznickými službami, asistenční služby v případě poruchy, kontakt se zákazníky nebo střediska péče o členy klubu.
 • komunikace s držiteli našich licencí, pobočkami a dceřinými společnostmi, včetně prodeje automobilů a dalších obchodních činností.
 • osobní setkání v místech pronájmu.
 • technologie v automobilu nebo vybavení a prostřednictvím dalších telematických zařízení.
 • v souvislosti s rezervací (i opuštěná nebo přerušená rezervace) a pronájmem nebo nákupem vozidla či vybavení.
 • rezervace, které s námi učiníte přes držitele licencí, cestovní kanceláře nebo zprostředkovatele, online či osobně.
 • transakce provedené s námi a držiteli našich licencí a zástupci včetně Vámi zvolených možností, vzniklých výdajů a jakýchkoli případných pojistných událostí a nehod
 • vstup do našich členských programů.
 • sponzoři CDP nebo sponzoři propagačních kódů, slevové kódy pro smluvní partnery nebo speciální slevové kódy.
 • subjekty podávající informace o spotřebitelích a další společnosti, které s námi mají obchodní vztah, jako jsou držitelé licencí, pobočky a obchodní partneři, včetně leteckých společností, hotelů a pojišťoven.
 • poskytovatelé služeb pro správu pohledávek (buď propojení přímo s námi, nebo ovládaní třetí stranou)

Jak uvádíme v těchto Zásadách, v závislosti na účelu, pro který Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme, můžeme shromažďovat Vaše osobní údaje na základě našich zákonných a smluvních povinností; zároveň nám své osobní údaje můžete poskytnout dobrovolně, nebo se poskytnutí těchto údajů může stát nutnou podmínkou, abychom s Vámi mohli vstoupit do smluvního vztahu.

Pokud nám osobní údaje neposkytnete, může Vás to znevýhodnit. Konkrétně nemusíme být v takovém případě schopni zajistit Vám požadované služby. Není-li však výslovně uvedeno jinak, neposkytnutí osobních údajů pro Vás nebude mít žádné právní důsledky.

[Zpět na Obsah]

2.

ÚČEL

Níže uvádíme různé účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme. Zároveň u jednotlivých účelů uvádíme právní důvod zpracování:

a.

PROVOZ A SLUŽBY: Osobní údaje můžeme použít za účelem poskytnutí služeb a produktů, které jste si od nás vyžádali, a pro výkon dalších činností souvisejících s takovými službami nebo produkty, včetně fakturace a shromažďování dat o pronájmu vozidel, a ke komunikaci ohledně (i) Vašich rezervací nebo Vašeho pronájmu, (ii) Vašeho členství/statusu v některém z našich členských programů nebo (iii) ohledně změn smluvních podmínek některého z našich členských programů, jehož jste členy.

Právní důvod: Dodržování našich smluvních závazků vůči Vám, nebo jiná jednání prováděná na Vaši žádost před uzavřením smlouvy s Vámi.

b.

NAŠE MARKETINGOVÁ ČINNOST: Vaše osobní údaje můžeme použít, abychom Vám prostřednictvím různých komunikačních kanálů, včetně e-mailu, poskytli marketingové informace, speciální nabídky a informace o propagačních akcích, pochopitelně v souladu s platnými zákony.

Právní důvod: Váš souhlas. Pokud nám to dovolují platné zákony, jsme oprávněni použít Vaše osobní údaje pro zasílání marketingových informací (například prostřednictvím e-mailu), vyžadují-li to naše oprávněné zájmy. Mezi ně patří propagace našich produktů a služeb, předkládání speciálních nabídek a informování o propagačních akcích, které by pro Vás mohly být zajímavé.

Z odběru marketingových sdělení se můžete kdykoliv odhlásit. Kontaktujte nás buď prostřednictvím kontaktní údajů z odstavce 6 nebo využijte odkaz pro odhlášení uvedený v každé e-mailové zprávě. Upozorňujeme, že pokud tak učiníte, budete i nadále dostávat sdělení ohledně Vašeho účtu a produktů a služeb, o které jste požádali, a odpovědi na jakoukoli Vaši žádost o informace. Zároveň Vás upozorňujeme, že dokončení tohoto procesu může vyžadovat určitý čas, a to v souladu s platnými zákony.

c.

MARKETING TŘETÍCH STRAN: Vaše osobní údaje můžeme sdílet také se sponzory a dalšími třetími stranami, které Vám poskytují speciální nabídky nebo nabízejí promoakce, které by Vás mohly zajímat („poskytovatelé třetí strany“), pokud nám k tomu dáte své svolení.

Právní důvod: Váš souhlas. Svůj souhlas se sdílením osobních údajů podle těchto Zásad s poskytovateli třetích stran můžete kdykoliv odvolat.

Upozorňujeme Vás, že (i) dokončení tohoto procesu může vyžadovat určitý čas, a to v souladu s platnými zákony, a že (ii) dokonce i po dokončení tohoto procesu mohou být Vaše osobní a další informace sdíleny s organizacemi sponzorujícími CDP (viz níže), našimi pobočkami (včetně webových stránek propojených osob) a určenými poskytovateli služeb v souladu s těmito Zásadami.

d.

DALŠÍ ÚČELY TŘETÍCH STRAN: V rámci poskytování našich služeb jsme se spojili s organizacemi třetích stran, které sponzorují speciální slevový kód (tzv. číslo CDP), případně členské, zaměstnanecké nebo jiné číslo, které používáte při pronájmu vozidla či koupi jiného produktu („sponzorská organizace“). Na základě našeho smluvního vztahu se sponzorskými organizacemi nám může vzniknout závazek s těmito organizacemi o Vás a o Vašem používání našich služeb sdílet některé informace, pokud se týkají Vašeho vztahu s nimi, například pro (i) potvrzení Vaší způsobilosti k pronájmu pomocí daného čísla, (ii) prokázání, že dodržujete pravidla určená sponzorskou organizací pro použití čísla nebo (iii) umožnění proplacení Vašich nákladů na pronájem touto organizací. Pokud si pro tyto nebo jiné sdílené účely nepřejete zpřístupnit sponzorské organizaci příslušné osobní údaje, nemůžete její číslo použít.

Právní důvod: Splnit smluvní závazky vůči Vám, pokud používáte číslo CDP nebo členské, zaměstnanecké či jiné číslo.

Sponzorská organizace může mít odlišné zásady ochrany osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste se s nimi seznámili a informovali se, za jakým účelem Vaše údaje používají. Jelikož na zásady ochrany soukromí sponzorských organizací nedohlížíme, nemusí být shodné s našimi. Sponzorské organizace ale mohou na základě Vašeho vztahu s nimi používat osobní údaje, které od nás obdržely, za účely, které jsou popsané v jejich zásadách ochrany osobních údajů nebo podobných prohlášeních, a to včetně autorizace svých zástupců k přijímání a zpracovávání Vašich údajů jejich jménem.

e.

BĚŽNÁ PODNIKATELSKÁ ČINNOST: Vaše osobní údaje a další informace smíme také zpracovávat, je-li to nutné:

i.

Abychom dodrželi zákon nebo splnili podmínky soudního předvolání, soudního příkazu, žádosti regulačního orgánu nebo jiné své zákonné povinnosti;

Právní důvod: Dodržení povinností a závazků vyplývajících z právních předpisů

ii.

Abychom ochránili naše či cizí zájmy, práva, bezpečnost nebo majetek;

Právní důvod: Ochrana našich oprávněných zájmů, práv, bezpečnosti a majetku;

iii.

Abychom zajistili uplatnění podmínek užívání našich webových stránek nebo smluvních podmínek v rámci pronájmu, koupě nebo užívání našich produktů;

Právní důvod: Ochrana našich oprávněných zájmů v souvislosti s uplatňováním podmínek užívání našich webových stránek a uplatňování našich smluvních podmínek.

iv.

V souvislosti s obchodními transakcemi, kdy z důvodů předepsaných zákonem nebo na základě smluvního vztahu dochází ke koupi, prodeji nebo jinému zcizení našeho majetku;

Právní důvod: Ochrana našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích stran

v.

Pro správný provoz našich systémů.

Právní důvod: Ochrana našich oprávněných zájmů v souvislosti s provozováním našich podnikatelských systémů a našeho závodu a s poskytováním našich produktů a služeb buď Vám nebo jiným našim zákazníkům.

f.

TELEMATIKA Vyhrazujeme si právo používat automobilové datové systémy pro shromažďování údajů o poloze, stavu a provozu vozidla v průběhu Vašeho pronájmu, konkrétně:

i.

shromažďování údajů souvisejících se stavem vozidla a jeho provozem během pronájmu (včetně případného poškození, najetých kilometrů, spotřeby paliva a dalších provozních dat) k zpřesnění našeho fakturovacího procesu při vrácení vozidla;

Právní důvod: Ochrana našich oprávněných zájmů v souvislosti s vyúčtováním nákladů za použití vozidla, včetně paliva a případného poškození, během Vašeho pronájmu.

ii.

shromažďování údajů souvisejících s používáním vozidla řidičem za účelem bezpečnosti, zabezpečení a vyřizování případných pojistných událostí; v této souvislosti jsme oprávněni kontaktovat nájemce vozidla, pokud data ukáží, že nastal bezpečnostní nebo provozní problém, o kterém Vás musíme informovat.

Právní důvod: Ochrana našich oprávněných zájmů v rámci ochrany před právními a pojistnými nároky vzniklými v případě nehody, které se zúčastní pronajaté vozidlo, a pro zajištění plnění našich bezpečnostních závazků ve vztahu k vozidlu a jednotlivým pronájmům;

iii.

sledování polohy vozidla v průběhu pronájmu, abychom k uvedeným informacím získali přístup; zavazujeme se, že tuto možnost využijeme výlučně v případě, kdy řidič poruší smlouvu o pronájmu (tím, že vozidlo včas nevrátí nebo se bude pohybovat na nepovoleném území), nebo za účelem ochrany proti právním a pojistným nárokům v případě nehody, které se zúčastní pronajaté vozidlo.

Právní důvod: Ochrana našich oprávněných zájmů ohledně ochrany našeho majetku, zajištění plnění smluvních podmínek a ochrany před soudními spory a pojistnými nároky.

iv.

sledování vozidla, abychom Vám při jízdě mohli poskytovat informace o historických nebo rekreačních místech, restauracích, opravnách nebo čerpacích stanicích či jiných zájmových místech a službách;

Právní důvod: Váš souhlas.

v.

sdílení informací o Vašem jízdním výkonu (jako je rychlost) s Vámi, vaším zaměstnavatelem nebo jinými osobami v průběhu pronájmu.

Právní důvod: Váš souhlas pro každý jednotlivý případ.

g.

WEBOVÉ STRÁNKY: Pokud používáte naše webové stránky, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

i.

Agregované nebo anonymní informace: S ostatními třetími stranami můžeme sdílet agregované nebo anonymní informace o uživatelích našich webových stránek, jako je Vaše používání těchto nebo jiných webových stránek, a o službách poskytovaných na těchto nebo jiných webových stránkách, jako jsou informace o pronájmu, nákupu nebo využití.

ii.

Sociální média: Pokud užíváte některé veřejné funkce našich webových stránek nebo aplikací, nebo naše sociální média nebo jejich aplikace, vezměte prosím na vědomí, že veškeré informace, které Vy nebo jiní dobrovolně zpřístupníte prostřednictvím těchto funkcí, budou dostupné veřejnosti a/nebo ostatním uživatelům, které určíte.

Pokud se rozhodnete poskytnout určeným jednotlivcům přístupové údaje, vezměte na vědomí, že veškeré informace, které poskytnete nám, budou viditelné i takovým jednotlivcům.

Za informace, které Vy nebo ostatní zveřejníte, neneseme žádnou odpovědnost, a takové informace nepodléhají těmto Zásadám.

iii.

Odkazy na webové strany třetích stran Můžeme na naše stránky umístit odkazy na webové stránky třetích stran nebo se naopak stránky třetích stran mohou odkazovat na naše webové stránky. Vzhledem k tomu, že stránky třetích stran nespravujeme a nejsme odpovědní za informace, které na nich můžete poskytnout, doporučujeme, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů na takových webových stránkách, než příslušným třetím stranám své údaje sdělíte.

[Zpět na Obsah]

3.

SDÍLENÍ

(a) TŘETÍ STRANY

Sdílet Vaše osobní údaje se třetími stranami můžeme za následujících okolností.

(i) Abychom Vám poskytli naše služby: Vaše osobní údaje budeme sdílet mezi sebou, s našimi zástupci, držiteli licencí a dalšími společnostmi, abychom Vám mohli poskytnout například následující služby:

 • zajištění rezervace pronájmu.
 • zpracování a/nebo potvrzení Vaší transakce.
 • zkvalitnění služeb například v souvislosti s členskými programy společnosti Hertz.
 • zajištění zákaznické podpory.
 • vyúčtování a inkasování částek v souvislosti s Vašimi pronájmy nebo členstvím.
 • zlepšení spokojenosti zákazníka a průzkum trhu s cílem vylepšit služby.

(ii) Zpřístupnění údajů společnostem, jejichž služby využíváte: Vaše informace budeme sdílet také se společnostmi, jejichž služby využíváte ve spojitosti s pronájmem. Patří k nim:

 • poskytovatelé platebních karet a dalších platebních služeb.
 • zprostředkovatelé typu cestovní kancelář nebo agent, které využíváte ve spojitosti s kterýmkoli aspektem svého pronájmu.
 • provozovatelé členských (věrnostních) programů, za který získáváte odměny v podobě našich služeb.
 • sponzorská organizace, která hradí Vaše poplatky za pronájem nebo jejich část (viz část 2d výše)

(iii) Ochranné nebo zákonné použití: Vaše osobní údaje můžeme používat, sdílet nebo zpřístupňovat ze zákonných důvodů, pokud to považujeme za nezbytné nebo vhodné, a to včetně následujících důvodů:

 • dodržování příslušných zákonů včetně zákonů platných mimo vaši zemi pobytu.
 • obhajoba nebo jiná reakce vůči žalobě na náhradu škody, například v důsledku fyzického úrazu nebo majetkové škody.
 • dodržení právního postupu.
 • odpověď na žádosti a výzvy orgánů veřejné moci , včetně orgánů jiných zemích než země vašeho pobytu.
 • uplatňování našich smluvních podmínek.
 • znovunabytí vozidel nebo vymáhání dlužných částek, například prostřednictvím agentur pro vymáhání pohledávek.
 • ochrana chodu našeho podnikání nebo podnikání našich dceřiných společností.
 • ochrana práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku, ať našich, Vašich, našich dceřiných společností nebo jiných subjektů náprava nebo minimalizace potenciálních škod.

(iv) Zpřístupnění Vašich osobních údajů poskytovatelům a zprostředkovatelům našich služeb: Vyhrazujeme si právo využívat jako poskytovatele a zprostředkovatele našich služeb také další společnosti, které mohou jednat naším jménem, poskytovat nám patřičnou podporu, případně pod naším dohledem poskytovat smluvní služby, jako například hostování určitých webových stránek nebo databází, provozování aplikací na stránkách našich sociálních médií, spravování soutěží, loterií a dalších promoakcí, zasílání marketingových sdělení, provádění analýz dat a průzkumů spokojenosti zákazníků či dalších průzkumů. Od našich poskytovatelů a zprostředkovatelů služeb budeme vyžadovat, aby udržovali vhodné bezpečnostní standardy pro ochranu Vašich osobních údajů a aby používali osobní údaje, které jim poskytneme, pouze pro účel, který určíme.

(v) Zpřístupnění dat v rámci podnikových transformací: Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetí straně v souvislosti s jakoukoli plánovou nebo uskutečňovanou restrukturalizací, fúzí, prodejem, společným podnikem, postoupením, převodem nebo jiným zcizením našeho obchodního závodu nebo jeho části, aktiv nebo akcií (jakož i v souvislosti s případným insolvenčním či jiným obdobným řízením).


(b) MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Některé způsoby užití a zpřístupnění osobních údajů uvedené v těchto Zásadách mohou zahrnovat předání Vašich osobních údajů do jiných zemí na světě, které mohou mít oproti zemi Vašeho pobytu odlišnou úroveň ochrany soukromí nebo způsob komunikace s námi, například pokud si chcete pronajmout vozidlo mimo území Evropské unie („EU“).

Pokud je předání Vašich údajů nezbytné k zajištění služeb pronájmu, které požadujete, je právním důvodem pro předání smluvní nezbytnost takového předání. Vaše osobní údaje budou v takovém případě zpracovány společností, která Vám poskytne požadované služby v souladu s místními platnými zákony.

Pokud předáváme Vaše osobní údaje třetí straně, která se nachází mimo Evropskou unii a pro předání neexistuje zákonný důvod, například když předáváme údaje společnosti, která je dle našich pokynů zpracovává, abychom mohli poskytovat své služby, zavedeme potřebná ochranná opatření, aby předání proběhlo bezpečně. To znamená, že, (i) se osoba, která údaje ke zpracování převezme, bude nacházet v zemi, která splňuje kritéria a podmínky Evropské unii pro řádné zabezpečení osobních údajů, (ii) pokud se údaje převádí do Spojených států, příjemce osobních údajů se přihlásil k dodržování zásad tzv. Štítu soukromí (viz níže) nebo (iii) že s příjemcem údajů uzavřeme standardní smlouvu o ochraně soukromých údajů schválenou EU.

(i)

Štít EU-USA na ochranu soukromí: Vaše osobní údaje můžeme uchovávat na našich serverech, které jsou primárně umístěny ve Spojených státech. Společnost Hertz Corporation a její dceřiné společnosti v USA (jednotlivě a kolektivně „společnost“) se účastní štítu na ochranu soukromí. Účast společnosti se vztahuje na osobní údaje přijaté ve Spojených státech z Evropské unie („EU“). Zavazujeme se zacházet s takovými osobními údaji z EU v souladu se zásadami štítu na ochranu soukromí, včetně ustanovení o oznamování, svobodné volbě, výběru, o zásadě odpovědnosti za další předávání údajů, o zásadě bezpečnosti, o integritě údajů a účelovém omezení, ustanovení o přístupu a právu na zahájení soudního řízení, nebo ustanovení o vymáhání nároků a odpovědnosti za škody. Chcete-li se dozvědět o štítu na ochranu soukromí více, navštivte stránku Ministerstva obchodu USA www.privacyshield.gov kde je seznam společností, které se přihlásily k dodržování zásad Štítu soukromí.

(ii)

Standardní smluvní doložky EU: Pokud převádíme Vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor jinému subjektu, než je naše společnost, nebo kterékoli jiné organizaci v USA, která se účastní štítu na ochranu soukromí, nebo do země, na kterou se nevztahuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ochrany soukromých údajů, uzavřeme s příjemcem smlouvu ve znění schváleném EU, abychom zajistili ochranu Vašich osobních údajů. Můžete nás kontaktovat (údaje jsou uvedené v článku 6) a vyžádat si kopii těchto standardních smluvních doložek.

[Zpět na Obsah]

4.

UCHOVÁVÁNÍ A ZABEZPEČENÍ

(a) UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje o zákaznících obecně uchováváme tak dlouho, jak je nezbytné pro účel, pro který jsou shromažďovány, nebo jak to umožňují nebo vyžadují zákony. Osobní údaje shromažďujeme z celé řady důvodů (viz výše) a může se od nás požadovat, abychom je uchovali pro zákonné (například daňové) účely po dobu, která může být delší než doba, po kterou údaje potřebujeme nebo používáme v rámci poskytování našich služeb. Zavedli jsme Zásady pro uchovávání údajů pokrývající všechny osobní údaje, které uchováváme napříč našimi systémy. Pokud máte jakékoli otázky k době platnosti (retenčnímu období), která se vztahuje na osobní údaje, jež o Vás shromažďujeme, kontaktujte nás prosím (viz článek 6).

(b) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Informace jsou uchovávány a jsou přístupné z různých míst a cloudových služeb. Servery pro ukládání informací se nacházejí především ve Spojených státech a Evropě, ale mohou být ukládány i jinde. Používáme dostatečná administrativní, technická, personální a fyzická opatření, (a) abychom ochránili osobní údaje před ztrátou, odcizením, neautorizovaným použitím, zveřejněním nebo úpravou a (b) abychom zajistili integritu Vašich osobních údajů. Abyste nám pomohli chránit své vlastní soukromí, měli byste udržovat v tajnosti veškerá přístupová identifikační čísla a hesla, členská čísla nebo jiné identifikátory a přihlašovací údaje, které jste nastavili nebo které Vám byly poskytnuty v souvislosti s využíváním našich produktů, služeb nebo webových stránek.

(c) PŘEDÁVÁNÍ

Jak možná víte, neexistuje žádná dokonale bezpečná metoda pro přenos nebo uchovávání údajů. Přes svou odlišnou fyzickou charakteristiku jsou poštovní zásilky, telefonní hovory, textové zprávy, faxy i přenosy přes internet nebo bezdrátové sítě vystaveny možnosti potenciální ztráty, chybného směrování, zachycení nebo zneužití. Pokud se domníváte, že kterýkoli Váš účet u naší společnosti nadále není bezpečný, bezodkladně nás kontaktujte.

Snažíme se najít rovnováhu mezi zabezpečením Vašich údajů a Vaším pohodlím. Ve výsledku někdy můžeme použít komunikační metodu, která je méně bezpečná než její méně pohodlná alternativa. Například Vám můžeme zaslat nezašifrovaný (tj. okamžitě čitelný) e-mail nebo textovou zprávu, protože mnozí naši zákazníci nejsou schopni šifrovaný (tj. kódovaný) e-mail nebo zprávu číst. To znamená, že v případě chyby směrování nebo zachycení může být snadněji čitelná než zpráva šifrovaná. Takové zprávy mohou obsahovat osobní údaje. Proto prosím nikdy neuvádějte důvěrné informace, jako například číslo platební karty nebo hesla k účtům, do žádného e-mailu nebo textu, který nám zasíláte, ani do žádného příspěvku ve veřejné sekci stránky sociální sítě třetí strany, a to zvláště proto, že takové příspěvky se ihned stávají veřejnými. Chcete-li pro online komunikaci s námi použít bezpečnější metodu, klikněte na odkaz „Kontaktujte nás“ na našich webových stránkách.

[Zpět na Obsah]

5.

VAŠE PRÁVA

(a)

(a) Máte právo nás kontaktovat a požádat nás o přístup ke svým osobním údajům popsaným v těchto Zásadách a také o jejich prozkoumání a aktualizaci. Využijte k tomu prosím informace v článku 6 níže. Vyvineme veškeré rozumné úsilí, abychom Vašemu požadavku vyhověli, ale také si vyhrazujeme právo uvalit určitá omezení a požadavky na takovou žádost, pokud nám to dovolují nebo to požadují zákony. Pokud jste členem některého z našich členských nebo věrnostních programů, můžete tyto informace aktualizovat ve svém členském profilu, a to tak, že se do příslušného členského profilu přihlásíte.

(b)

Máte také následující práva:

(i)

požádat o opravu svých osobních údajů, pokud jsou informace, které o Vás uchováváme, chybné nebo neúplné.

(ii)

odmítnout zpracování svých osobních údajů pro přímé marketingové účely včetně profilování, a to v míře, která se týká přímého marketingu;

(iii)

odmítnout zpracování osobních údajů, pokud je právním důvodem pro takové zpracování skutečnost, že je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy. To je však podmíněno tím, že pro takové zpracování neexistují přednostní oprávněné důvody.

(iv)

odmítnout za určitých podmínek automatizované rozhodování (včetně profilování);

(v)

požádat za určitých okolností o odstranění osobních údajů; například když zpracování nadále není nutné pro účel, pro který byly údaje původně shromážděny, a neexistuje žádný pádný důvod k jejich dalšímu zpracování (či uchovávání)

(vi)

požádat za určitých okolností o omezení ukládání a zpracovávání svých osobních údajů; například abychom nezpracovávali určité osobní údaje (kromě pouhého uchovávání) po ukončení pronájmu za okolností, kdy všechny záležitosti týkající se pronájmu byly ukončeny a údaje se uchovávají pouze pro splnění určitých zákonných (např. daňových) požadavků; a

(vii)

obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme automatizovanými prostředky (či požádat o jejich předání jiné společnosti), pokud údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, nebo za účelem plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli.

(c)

(c) Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat.

Své nároky můžete vznést a svá práva uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 6.

[Zpět na Obsah]

6.

OTÁZKY A ZMĚNY

(a)

KONTAKTUJTE NÁS: Podnikáme v mnoha zemích a ve všech těchto zemích usilujeme o dodržování zákonů na ochranu soukromí a osobních údajů, které shromažďujeme a používáme. Pokud máte pochybnosti nebo stížnosti ohledně toho, jak s vašimi osobními údaji zacházíme, můžete nás kontaktovat přímo. Využijte k tomu prostředky popsané níže. Vynasnažíme se, abychom Vám odpověděli a vyřešili Vaše stížnosti co nejrychleji. Máte také právo vznést stížnost prostřednictvím příslušného úřadu pro dohled na ochranu osobních údajů ve Vaší zemi.

Máte-li jakékoli dotazy, přejete-li si uplatnit svá práva na přístup nebo potřebujete jinou pomoc v souvislosti s výše uvedenými informace, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese euprivacy@hertz.com nebo nám napište na adresu uvedenou níže.

     Data Protection Officer
     Hertz Europe
     11 Vine Street
     Uxbridge, Middlesex,
     UB8 1QE, UK

(b)

ZMĚNY: Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakýchkoli důvodů tyto Zásady změnit, a to umístěním revizí na této webové stránce nebo v příslušných aplikacích či na jiných stránkách. Změny nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění, ale neuplatňují se se zpětnou platnosti. Kdykoli provedeme podstatné změny, uvedeme na úvodní stránce nahoře datum aktualizace a umístíme poznámku na domovské stránce webových stránek.

[Zpět na Obsah]

Tyto Zásady byly aktualizovány 24. dubna 2018.