Zásady ochrany osobních údajů


VAŠE SOUKROMÍ: Respektujeme vaše soukromí a zavázali jsme se chránit vaše osobní údaje, které máme k dispozici. Tyto zásady vysvětlují, jaké údaje o vás shromažďujeme, jak je sbíráme, opatření, jaká přijímáme ve snaze o jejich zajištění, a jak je využíváme. Vysvětlujeme v nich rovněž možnosti, které ve vztahu ke svým osobním údajům máte. Když od nás požadujete služby, vstupujete na naše webové stránky, používáte naše mobilní aplikace nebo s námi jinak vstupujete do interakce, například prostřednictvím našich stánků, našich oficiálních firemních stránek na sociálních sítích třetích osob (jako např. na Facebooku) nebo aplikací na takových stránkách, poskytujete souhlas s našim sběrem, uchováváním a používáním vašich osobních údajů způsobem popsaným v těchto zásadách a akceptujete riziko upravené v části Zabezpečení. Klíčové témata si můžete v rychlosti prostudovat přečtením následujícího přehledu nebo můžete pokračovat níže a přečíst si další podrobnosti o problému nebo si přečíst celé zásady.

 

Přehled
Účel
Kdo jsme:
 Jsme společnost The Hertz Corporation a její dceřiné společnosti. Tyto zásady se nevztahují na naše příjemce licence a propojené osoby nebo další třetí osoby, prostřednictvím kterých můžete vstupovat do interakce s námi. Tyto zásady se nevztahují na podnik Firefly Car Rental ani naši dceřinou společnost Donlen Corporation.
Právní otázky: Našim cílem je dodržovat zákony na ochranu osobních údajů vztahujících se na osobní údaje, které sbíráme a používáme.
Změny: Tyto zásady můžeme čas od času změnit. Zásady byly naposledy aktualizovány dne 26. června 2012.
Sběr
Co sbíráme:
 Sbíráme osobní údaje, které potřebujeme na poskytování služeb, které od nás požadujete, pro naše provozní účely (viz níže) nebo pro další takové účely, ke kterým poskytnete souhlas.
Zdroje: Většinu dat o vás sbíráme přímo od vás, prostřednictvím různých kanálů a společností zapojených do poskytování našich služeb, včetně našich příjemců licence.
Webové stránky: Na našich webových stránkách se používají některé technologie včetně souborů cookies, ke sběru dat o vašich návštěvách na našich stránkách a na stránkách, na kterých inzerujeme. Můžete se rozhodnout omezit naše používání souborů cookies, dle informací v těchto zásadách.
Uchovávání
Úložiště:
 Obvykle uchováváme osobní údaje o našich zákaznících tak dlouho, jak považujeme za vhodné pro účely, pro které je shromažďujeme.
Zabezpečení: Našim cílem je zachovávat potřebné fyzické, procedurální a elektronické ochranné prvky na ochranu vašich osobních údajů.
Přístup: Ke svým osobním údajům, které uchováváme, můžete získat přístup a kontrolovat je a případně opravovat faktické chyby.
 
Použití
Provozní použití:
 Když nám poskytnete své osobní údaje, poskytujete nám zároveň souhlas s použitím a poskytnutím vašich údajů pro provozní účely uvedené v těchto zásadách.
Marketingové použití: Rádi bychom vaše osobní údaje používali pro naše marketingové účely. Můžeme si rovněž přát sdílet vaše údaje s našimi obchodními partnery pro jejich marketingové účely. Můžete se rozhodnout omezit toto použití dle pokynů v těchto zásadách.

KONTAKTUJTE NÁS:  
Doufáme, ž tyto zásady poskytnou odpovědi na vaše otázky ohledně naše sbírání a používání vašich osobních údajů. Pokud tomu tak není nebo máte-li jakékoliv další otázky, obraťte se na nás prosím v souladu s pokyny v části Kontaktujte nás níže.
 

Zásady ochrany osobních údajů

VAŠE SOUKROMÍ
 
Respektujeme vaše soukromí a zavázali jsme se chránit vaše osobní údaje, které máme k dispozici. Tyto zásady vysvětlují, jaké údaje o vás shromažďujeme, jak je sbíráme, opatření, jaká přijímáme ve snaze o jejich zajištění a jak je využíváme. Vysvětlujeme v nich rovněž možnosti, které ve vztahu ke svým osobním údajům máte.

Když od nás požadujete služby, vstupujete na naše webové stránky, používáte naše mobilní aplikace nebo s námi jinak vstupujete do interakce, například prostřednictvím našich stánků, našich oficiálních firemních stránek na sociálních sítích třetích osob (jako např. na Facebooku) nebo aplikací na takových stránkách, poskytujete souhlas s našim sběrem, uchováváním a používáním vašich osobních údajů způsobem popsaným v těchto zásadách a akceptujete riziko upravené v části Zabezpečení.
 
ÚČEL
 
Tyto zásady se vztahují na osobní údaje, které o vás sbíráme v souvislosti s našim podnikem na pronájem vozidla a jeho vybavení, které vás identifikují jako fyzickou osobu. nevztahuje se na údaje, které vás osobně neidentifikují jako fyzickou osobu, například, nikoliv však pouze, agregovaná anonymní data, adres IP, osobní preference, identifikační čísla vozidla atd. Údaje, které vás neidentifikují jako fyzickou osobu, můžeme libovolně používat. Tyto zásady se nevztahují na údaje shromážděné na sociálních sítích třetích osob (jako např. na facebooku), výrobců mobilních zařízení, mobilních aplikací třetích osob, operátorů bezdrátových sítí, operátorů internetových služeb nebo operátorů některých sítí, prostřednictvím kterých s námi vstupujete do interakce a výslovně odmítáme jakoukoliv odpovědnost za sběr dat, ochranu osobních údajů nebo postupy zabezpečení dat těchto subjektů. S ohledem na stránky sociálních sítí třetích osob se tyto zásady vztahují pouze na osobní údaje, které sbíráme prostřednictvím našich stránek (ty s přímým odkazem na tyto zásady) a nevztahují se na žádné "neoficiální" stránky nebo stránky našich propojených osob nebo příjemců licence. Naše webové stránky nejsou určeny pro osoby mladší 13 let a vědomě nezískáváme osobní údaje od takových osob.
 
Kdo jsme

J sme společnost The Hertz Corporation, americká společnost se sídlem v New Jersey, která společně s našimi dceřinými společnostmi poskytuje služby pronájmu vozidel po celém světě. Veškeré odkazy v těchto zásadách na "my" nebo "nás" znamenají nás a naše dceřiné společnosti.  Naše podniky obvykle působí pod značkou “Hertz”, včetně Hertz Rent A Car, Hertz Local Edition, Hertz on Demand (dříve pod názvem Connect by Hertz) a Hertz Equipment Rental Corporation. Avšak ani na náš podnik Firefly Car Rental provozovaný společností Simply Wheelz LLC, dceřinou společností Hertz, ani na naši dceřinou společnost Donlen Corporation se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů. Provozujeme rovněž podnik na pronájem vybavení a v menším rozsahu, prodej vozidel a vybavení a podniky na správu nároků.

Provozujeme síť příjemců licence, která poskytuje naše služby po celém světě, a jsme propojeni s mnoha dalšími společnostmi prostřednictvím vlastnictví. Vzhledem k tomu, že naši 
příjemci licence a propojené osoby jsou nezávislé společnosti, nevlastníme je ani je nekontrolujeme a nevztahují se na ně tyto zásady, ačkoliv mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů, které se vztahují na osobní údaje, které shromažďují. Neneseme odpovědnost za postupy ohledně ochrany osobních údajů našich příjemců licence a propojených osob.

Podrobnější informace o dceřiných společnostech, příjemcích licence a pobočkách…
 
Dceřiné společnosti: Tyto společnosti vlastní firma The Hertz Corporation a vztahují se na ně tyto zásady. Výrazy "my", "nás" zahrnují i je s výjimkou Simply Wheelz LLC, která provozuje podnik Firefly Car Rental, a Donlen Corporation, která provozuje flotilu leasingu a flotilu manažerského podnikání.
  
Příjemci licence: Máme vybudovanou síť nezávislých společností, které mají licence pro provoz podniku na pronájem vozidel pod obchodní firmou a v rámci obchodního systému "Hertz". Tyto společnosti se mohou označovat jako "Příjemci licence systému Hertz" nebo "Příjemci licence Hertz" na znamení, že nejsou našimi dceřinými společnostmi.
 
Propojené osoby: Tyto společnosti buď ovládají (formou vlastnictví) nebo jsou ovládány společnostmi, které ovládají nás. jedná se o celou řadu subjektů, které však obvykle nejsou zapojeny do poskytování našich služeb pro vás.

Právní otázky

P odnikáme v mnoha zemích a snažíme se dodržovat zákony na ochranu osobních údajů vztahující se na osobní údaje, které sbíráme a používáme.

Společnost Hertz Corporation a ty její dceřiné společnosti, které působí ve Spojených státech amerických, dodržují Rámec bezpečného přístavu USA-EU, jakož i Rámec bezpečného přístavu USA-Švýcarsko dle ustanovení amerického ministerstva obchodu ohledně shromažďování, uchovávání a používání osobních údajů z členských zemí evropské Unie a ze Švýcarska. Máme certifikát o tom, že dodržujeme Zásady oznamování, volby, dalšího převodu, bezpečnosti, integrity dat, přístupu a vymáhání Zásad ochrany osobních údajů bezpečného přístavu. 
 
Změny

T yto zásady můžeme čas od času upravit. Pokud k tomu dojde, vstoupí upravené zásady v platnost okamžikem jejich zveřejnění na příslušných webových stránkách, mobilních aplikacích nebo na stránkách sociálních sítí třetích osob. Když provedeme změnu, upravíme část "poslední změna" pod názvem "Účel" v části "Přehled" výše.

V případě, že jakékoliv změny způsobí, že zásady chrání vaše osobní údaje méně, nevztahuje se taková změna na údaje, které jsme získali před provedením takové změny. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla, není-li zakázána zákonem, jsou případy, kdy vám zašleme oznámení o takových změnách a poskytneme vám příležitost, abyste nám sdělili, že si nepřejete uplatnění takových změn na vaše osobní údaje.
 
SBĚR
 
Pro potřeby našeho podnikání sbíráme celou řadu údajů o vás z různých zdrojů. Příklady, které zde uvádíme, jsou spíše ilustrací než úplným výčtem našich postupů.

Co sbíráme

Sbíráme osobní údaje a neosobní údaje, které potřebujeme k poskytování služeb, které požadujete, jakož i pro naše provozní použití v souvislosti s takovými službami, a tyto mohou zahrnovat:

• jméno, adresu a kontaktní údaje, včetně telefonu a čísla na mobilní telefon, jakož i e-mail;
• datum a místo narození, číslo pasu a číslo řidičského průkazu;
• jméno a adresu zaměstnavatele;
• informace o kreditní kartě;
• informace o věrnostních programech leteckých společností a dalších členských programech;
• příslušenství ke společnostem, asociacím, vysokým školám nebo městům;
• místa o lokaci jako je zeměpisná poloha elektrických zařízení používaných pro kontakt s námi nebo pro přístup do našich mobilních aplikací nebo vozidla, které jste si pronajali;
• informace ohledně vozidla a jeho provozu během pronájmu;
• poplatky za pronájem, které vám vzniknou, a další informace ohledně vaší transakce; a
• informace o historii vaše úvěru nebo další veřejně dostupné informace o vás od agentur pro informace o spotřebitelích.

Můžeme sbírat určité osobní údaje, které jsou v některých zemích považovány za citlivé údaje, jako jsou například údaje o zdravotním stavu nebo členství v odborové organizaci. V závislosti na platném místním zákoně můžeme mít zakázáno zpracovávat takové citlivé údaje bez vašeho souhlasu.

Podrobnější informace o citlivých údajích…
 
Údaje o vašem zdravotním stavu se považují za citlivé v mnoha zemích. Pokud náš požádáte o uspokojení potřeby tělesného postižení, jako je například poskytnutí ručního ovládání, nebo pokud dojde k nehodě a my musíme spolupracovat s pojišťovnou a společnostmi, které spravují nároky související s vaším případným poraněním, budeme možná muset zpracovávat informace o vašem zdravotním stavu. Podobně pak minimálně v EU, jsou informace o vašem členství v odborové organizaci nebo podobné organizaci   považovány za citlivé a my můžeme potřebovat takové informace zpracovat, pokud používáte číslo CDP, které mohou používat pouze členové takové odborové či jiné organizace.
 
Dovolujeme si upozornit, že pokud si přejet pronajmout si od nás nebo od našich příjemců licence vůz, a potřebujete poskytnou citlivá data, souhlasíte se shromažďováním, uchováváním a poskytováním takových údajů pro naše provozní použití. Citlivé údaje o vás nebudeme používat pro marketingové účely.

Zdroje

Osobní údaje o vás shromažďujeme přímo od vás v souvislosti s rezervacemi nebo pronájmem vozidla či vašim členstvím v kterémkoliv z našich členských programů, a zahrnují informace, které poskytujete:   

• když voláte na naše rezervační centra, centra pro styk se zákazníky nebo centra pro péči o členy;
• na našich webových stránkách;
• prostřednictvím našich stánků;
• v našich mobilních aplikacích;
• na našich oficiálních stránkách sociálních sítí třetích osob;
• v místě pronájmu; a
• při vstupu do členských programů společnosti Hertz, jako např. Hertz #1 Club Gold nebo Hertz on Demand.

Vaše osobní údaje sbíráme také z různých dalších zdrojů, včetně:

• rezervací, které provádíte u nás prostřednictvím příjemců licence, cestovních agentur nebo brokerů;
• transakcí, které provádíte s námi a našimi příjemci licence, včetně vašich voleb, vzniklých poplatků a případných nehod či incidentů;
• sponzorů propagačních kódů nebo příslušnosti programu Hertz on Demand (dle popisu níže);
• v rozsahu, v jakém takové informace poskytujete ze sociálních sítí třetích osob;
• agentur pro poskytování informací o spotřebitelích; a
• dalších společností, které s námi mají obchodní vztahy, jako jsou naše propojené osoby a obchodní partneři, včetně leteckých společností a hotelů.

Webové stránky

Naše webové stránky

Na našich stránkách a na mobilních zařízeních se používají některé technologie ke sběru údajů o vaší návštěvě nebo používání, a to následovně:

Soubory cookies
Soubor “cookie” představuje soubor dat zaslaných do vašeho počítače nebo mobilního zařízení webovým serverem, který serveru umožňuje rozpoznat váš počítač nebo mobilní zařízení.
 
Soubory cookies pomáhají zlepšovat kvalitu vašich návštěv na našich webových stránkách, například, nikoliv však pouze, zrychlením a odstraněním problémů procesu rezervace. Informace, jež soubory cookies poskytují pomáhají při vývoji obsahu a funkcí, které vás mohou zajímat.
 
Soubory cookies používáme na:

• sledovat vaše používání našich webových stránek během jednotlivé návštěvy, zapamatovat si data, která zadáváte, a volby, které činíte při postupu ze stránky na stránku (dále jen “soubory cookies relace”); a
• rozpoznat vás při následující návštěvě (dále jen “trvalé soubory cookies”).

Na našich stránkách mohou být použity také soubory cookies třetích osob, a to pro následující účely:

• takové třetí osoby dodávají zboží nebo vám poskytují služby (například, nikoliv však výhradně, nositel pojištění platící za vozidlo v souvislosti s náhradními pronájmy v rámci pojištění);
• poskytování služeb našim jménem;
• ulehčení obchodních transakcí s třetími osobami či jejich prostřednictvím; nebo
• poskytování reklamy pro vás.

Více o souborech cookies…
 
Nastavením vašeho prohlížeče nebo instalací určitého softwaru můžete omezit naše používání souborů cookie. Pokud tak učiníte, upozorňujeme na následující:
 
• Pokud omezíte naše používání souborů cookies relace nebudete moci používat naše webové stránky nebo některé jejich funkce našich e-mailových zpráv. Měli byste vědět, že soubory cookies relace se obvykle smazávají nebo znepřístupňují jakmile zavřete svůj prohlížeč.
 
• Pokud omezíte naše používání trvalých souborů cookies, můžete si nadále vychutnávat plné funkce našich webových stránek a e-mailových zpráv, ale některá data budete muset znovu zadávat při zahájení nové webové relace. Ačkoliv trvalé soubory cookies se ani automaticky nevymažou ani neznepřístupní při zavření vašeho prohlížeče, obvykle po několika letech "vyprší jejich platnost".
 
Pokud máte ohledně souborů cookies jakékoliv pochybnosti, upozorňujeme, že data, která tvoří některý z našich souborů cookies, nemají obvykle pro nikoho jiného žádný význam. Naše soubory cookies rovněž nedokážou získávat další data z pevného disku vašeho počítače, ani do něj předávat viry.

Pixel Tags
Navíc se mohou používat “pixelové tagy”, “webové majáky” či podobné technologie, které kromě jiného umožňují sledování vašich akcí jako uživatele různých webových stránek nebo příjemce e-mailových zpráv (dále jen “Pixelové Tagy”). Pixelové tagy se mohou využívat v souvislosti s našimi webovými stránkami, naší online reklamou nebo našimi e-mailovými zprávami, buď od společnosti Hertz nebo od našich poskytovatelů služeb, obchodních partnerů nebo dalších třetích osob.
 
Pixelové tagy se používají ke sběru anonymních dat, které pomáhají identifikovat typy informací, včetně populárních destinací, průměrných den pronájmů, cen a směnných kurzů, proklikání a dalších informací ke zlepšení služeb, jež jsou vám poskytovány, nebo relevance reklamy určené pro vás. Pixelové tagy lze používat rovněž k identifikaci, která online reklama nebo který e-mail zákazníka přenesly na webovou stránku.
 
Dále pak mohou být pixelové tagy využívány dalšími společnostmi za účelem sledování návštěv jejich webových stránek a identifikaci, že takový pohyb na internetu proběhl z webových stránek společnosti Hertz nebo k potvrzení vašeho oprávnění k přijímání služeb či výhod od takových dalších společností.

Blogy nebo nástěnky
Některé naše webové stránky a naše oficiální firemní stránky na sociálních sítích třetích osob (jako např. na Facebooku) mohou zahrnovat funkce, které váš umožňují zveřejňovat veřejné zprávy či odpovědi na články, komentáře či další zveřejnění. Měli byste vědět, že zveřejněním takového materiálu, včetně jakýchkoliv osobních údajů či neosobních dat v souvislosti s tím, chápete, že zveřejnění takových informací je a okamžitě se stane veřejným a že se na ně nadále nevztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo odstranit veškerá zveřejnění či obsah, dle vlastního uvážení.

Webové stránky jiných společností

Naše webové stránky a e-mailové zprávy mohou obsahovat odkazy na webové stránky provozované jinými společnostmi. Měli byste vědět, že sběr, uchovávání a používání veškerých dat, která poskytnete na takových webových stránkách, se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která webové stránky nabízí, a nikoliv těmito zásadami.

UCHOVÁVÁNÍ

Snažíme se zajistit, aby osobní údaje, které uchováváme o vás, byly uloženy bezpečně a ve světle informací, jež nám poskytujete, aby byly přesné, aktuální a úplné pro účely, pro které je využíváme.
 
Ukládání

 


O bvykle uchováváme osobní údaje o našich zákaznících tak dlouho, jak to považujeme za vhodné pro účely, pro které byly takové údaje shromážděny nebo jinak dle požadavků platného zákona.
 
Naší hlavní databáze pro ukládání námi sbíraných osobních údajů se nacházejí v Oklahomě v USA, s výjimkou databáze Hertz on Demand, jež se nachází zejména ve Francii.

Zabezpečení


J ak možná víte, neexistují zcela bezpečné metody přenosu či ukládání dat. Ačkoliv fyzické charakteristiky se liší, pošta, telefonáty, faxy a přenosy přes internet nebo bezdrátové sítě jsou vždy spojeny s rizikem ztráty, chybného nasměrování, zachycení a zneužití přenášených dat.

Přijímáme rozumná opatření na ochranu proti ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému přístupu nebo poskytnutí, pozměnění či zničení vašich osobních údajů s cílem zachovat vhodné fyzické, procedurální a elektronické ochranné prvky na ochranu vašich osobních údajů, včetně:

• omezení přístupu k osobním údajům na naše zaměstnance na základě "potřeby jejich znalosti";
• uplatňování zásad a postupů pro manipulaci s osobními údaji ze strany našich zaměstnanců; a
• využití technologií navržených na ochranu dat během jejich přenosu, jako např. 
Šifrování SSL pro data, která poskytujete na našich webových stránkách.

Pokud máte důvod se domnívat, že kterýkoliv z účtů již není bezpečný, musíte nás neprodleně kontaktovat v souladu s pokyny v závěru těchto zásad.

Více o šifrování SSL…
 
“SSL” je zkratka pro šifrování Secure Sockets Layer. Tuto ochranu využíváme, když nám poskytujete své osobní údaje na našich webových stránkách. Šifrování SSL se snaží zajistit, abyste svá data skutečně posílali společnosti Hertz a aby je během přenosu nemohl číst ani s nimi manipulovat nikdo jiný.
 
Když budete požádáni o vaše osobní údaje na našich webových stránkách, uvidíte, že se webová adresa změní z "http" na "https". "S" navíc znamená, že stránky jsou bezpečné pro datový přenos. Na své obrazovce můžete rovněž vidět symbol zamčeného zámku, který je opět znamením bezpečných stránek.

Bezpečnost sdělení
 
Snažíme se o dosažení rovnováhy mezi bezpečností vašich dat a vašim pohodlím. V důsledku toho můžeme využívat metody komunikace, které jsou méně bezpečné než méně pohodlná alternativa.
 
Například, nikoliv však výhradně, vám budeme zasílat e-maily nebo textové zprávy v nešifrované podobě (tj. okamžitě čitelné), protože mnoho našich zákazníků nemá přístup k šifrovaným (tj. kódovaným) e-mailům či zprávám. To znamená, že v případě chybného doručení nebo zachycení může být naše zpráva přečtena jednodušeji než šifrované zprávy. Z tohoto důvodu nikdo prosím neuvádějte důvěrné informace jako je číslo vaší karty #1 Club nebo číslo kreditní karty v žádných e-mailech ani textových zprávách, které nám zasíláte, nebo které zveřejňujeme ve veřejné oblasti stránek sociálních sítí třetích osob, zejména proto, že veškeré takové informace se stávají okamžitě dostupnými.
 
Pro bezpečnější způsob komunikace s námi přes internet, klikněte prosím na odkaz “Kontaktujte nás” v dolní části kterékoliv ze stránek na adrese
 
www.hertz.com, www.hertzondemand.com nebo  www.hertzequip.com a postupujte dle pokynů.

Přístup


Přistupovat ke svým osobním údajům a kontrolovat je, měnit a opravovat faktické chyby můžete následovně:

• Jste-li účastníky členského programu společnosti Hertz, jako např. Hertz #1 Club, #1 Club Gold nebo podobného programu, můžete svůj členský profil aktualizovat v části Hertz #1 Club na stránkách
 
www.hertz.com.
• Pokud jste členem programu Hertz on Demand, můžete aktualizovat svůj členský profil v části Můj účet na stránkách
 
www.hertzondemand.com nebo telefonicky. Volejte na číslo (877) 654-4400 ve Spojených státech; 00448708454545 v Londýně; 0033800450400 v Paříži; 004969380789020 v Berlíně a 0034912757227 v Madridu.
• Nejste-li účastníkem členského programu společnosti Hertz nebo pokud je váš zájem širší než pouhé členské údaje nebo pokud si přejete odstranit některé vaše osobní údaje, obraťte se na nás prosím v souladu s pokyny v závěru těchto zásad.

Na ochranu vašeho soukromí a zabezpečení vašich osobních údajů přijmeme kroky na ověření vaší identity před poskytnutím přístupu nebo provedením změn dat, které o vás máme uloženy.

Některé typy osobních údajů je třeba aktualizovat na sociálních sítích třetích osob, jejichž prostřednictvím s námi komunikujete, spíše než přímo u nás.

POUŽITÍ

Vaše osobní údaje nebudou používány způsobem, který není slučitelný s účelem, pro který byly shromážděny nebo ke kterému jste poskytly svůj souhlas. V tomto ohledu registrací do členského programu společnosti Hertz nebo provedením rezervaci u nás poskytujete svůj souhlas s našim použitím a poskytnutím vašich osobních údajů k níže uvedeným provozním účelům. Vaše osobní údaje bychom rovněž rádi využili k marketingovým účelům.
 
Provozní využití

 


Níže uvedené příklady jsou ilustrativní a nepředstavují úplný seznam našich postupů:

K poskytování našich služeb

Vaše osobní údaje budeme sdílet s našimi agenty, našimi příjemci licence a dalšími společnostmi, které vám poskytují služby, včetně:

• rezervací pronájmů;
• zpracování a/nebo potvrzení vašich transakcí;
• k poskytování rozšířených služeb pronájmu, jako jsou služby poskytované v souvislosti s účastí v členském programu Hertz a podobných služeb;
• poskytování pomoci zákazníkům; 
• fakturaci a vymáhání částek dlužných v souvislosti s vašimi pronájmy a členstvím a
• ke spokojenosti zákazníků či účely tržního průzkumu, který nám pomůže vylepšit naše služby.

Pro komunikaci s vámi

Vaše osobní údaje můžeme používat ke komunikaci s vámi ohledně:

• veškerých vašich transakcí pronájmu;
• vašeho členství/statusu v členském programu společnosti Hertz nebo
• změn podmínek kteréhokoliv členského programu společnosti Hertz, jehož jste účastníky.

Abychom s vámi mohli komunikovat, poskytujete nám souhlas volat vám nebo zasílat vám textové zprávy na váš mobilní telefon/zařízení. Rovněž nám udílíte souhlas s využitím automatického vytáčení a předem nahraných zpráv v souvislosti s jakýmkoliv takovým telefonickým hovorem nebo textovou zprávou, včetně hovorů nebo textů zasílaných na telefonní čísla mobilních telefonů. Za takové hovory a textové zprávy vám nebudeme nic účtovat. Váš mobilní operátor vám bude účtovat v souladu s vašim vybraným předplatným programem.

Poskytnutí společnostem, které využíváte

Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet se společnostmi, které využíváte v souvislosti s vašim pronájmem, včetně:

• poskytovatele vaší kreditní karty a dalších společností, které zpracovávají vaše poplatky;
• veškerých společností či organizací, které zcela nebo částečně hradí vaše poplatky za pronájem;
• veškerých prostředníků, které využíváte, jako jsou cestovní agenti nebo brokeři, v souvislosti s jakýmkoliv aspektem vašeho pronájmu a
• veškerých operátorů členských programů, do kterých získáváte odměny na základě pronájmu u nás, jako jsou věrnostní programy leteckých společností.
 
V případě sjednávání pronájmu u společnosti Hertz můžete uvést speciální slevový kód nazývaný "Číslo CDP", díky kterému vám vzniká nárok na speciální sazby nebo výhody, které jste si případně sjednali s naší společností, asociací, společností poskytující kreditní kartu nebo klubem cestovatelů.

Více o sponzorech CDP…
 
Pokud si sjednáte pronájem s využitím čísla CDP (Customer Discount Program - slevový zákaznický program), udílíte souhlas s poskytnutím vašich osobních údajů sponzorovi CDP za účelem:

• ověření vašeho oprávnění k využití čísla CDP k pronájmu;
• stanovení našeho dodržování podmínek programu;
• určení vašeho dodržování zásad pronájmu sponzora;
• umožnění platby sponzora za váš pronájem (v příslušných případech); nebo
• veškerých dalších využití vyhrazených sponzorem CDP ve smlouvě s vámi, které mohou zahrnovat marketingové využití.
 
Pokud si nepřejete, abychom poskytovali vaše osobní údaje sponzorovi CDP k výše uvedeným účelům, nesmíte číslo CDP použít pro svůj pronájem. To však znamená, že nebudete moci získat výhody s takovým číslem CDP spojené.


Členové programu Hertz on Demand se mohou zaregistrovat pro členství s využitím "Propagačního kódu" nebo "příslušenství" ke vysoké škole, společnosti, asociaci či městu. Hertz on Demand může takové organizace využívat jako pomoc při poskytování takových služeb, které nabízí. Registrací s pomocí Propagačního kódu nebo na základě příslušnosti k vysoké škole, společnosti, asociaci nebo městu, poskytujete souhlas s tím, abychom jim vaše osobní údaje poskytli pro jejich i naše administrativní účely nebo pro jiné takové účely, které budou případně sjednány mezi vámi a takovým Propagačním kódem programu Hertz on Demand či sponzorem příslušnosti.

Podrobnější informace o sponzorech Propagačních kódů či příslušnosti programu Hertz on Demand...

Pokud si nepřejete, abychom poskytovali vaše osobní údaje sponzorovi Propagačního kódu nebo příslušenství programu Hertz on Demand, nepoužívejte propagační kód nebo odkaz na sponzora příslušnosti při registraci do programu Hertz on Demand nebo postupujte dle pokynů výše a vstupte do vašeho členského profilu programu Hertz on Demand a odstraňte z něj Propagační kód nebo odkaz na sponzora příslušnosti.

Ochranná a zákonná využití

Vaše osobní údaje můžeme používat, sdílet a poskytovat ze zákonných důvodů, které budeme považovat za nezbytné nebo vhodné včetně:

• souladu s platnými zákonem, včetně zákonů mimo vaší zemi bydliště;
• zpracování nebo jiné reakce na nároky na náhradu škody, včetně nároků či požadavků vyplývajících z tělesného zranění nebo poškození majetku;
• dodržení zákonných postupů;
• reakce na žádosti od veřejných nebo vládních orgánů včetně veřejných a vládních orgánů mimo zemi vašeho bydliště;
• vymáhání dodržování našich všeobecných obchodních podmínek;
• získání zpět našeho vozidla či dlužných částek, jako jsou agentury pro vymáhání dluhů;
• ochrany našich operací nebo operací našich dceřiných společností;
• ochrany našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku a/nebo práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku našich dceřiných společností, vás či ostatních osob; a
• umožnění uplatnění dostupných náhrad nebo omezení škod, které bychom případně mohli utrpět.

Poskytnutí našim poskytovatelům služeb a agentům

Můžeme používat jiné společnosti jako naše poskytovatele služeb nebo agenty, kteří budou vystupovat našim jménem, a pomáhat nám při našem podnikání, poskytování služeb pro nás dle našich pokynů. Tyto služby mohou zahrnovat hostování určitých webových stránek nebo databází, provozování "aplikací" pro náš na stránkách sítí sociálních médií, vedení soutěží, her či jiných propagačních akcí pro náš, rozesílání marketingových sdělení, provádění analýz dat a provádění průzkumů spokojenosti zákazníků či jiných výzkumů. Pokusíme se od našich poskytovatelů služeb a agentů požadovat, aby zachovávali vhodnou úroveň bezpečnostních standardů na ochranu vašich osobních údajů a aby vaše osobní údaje používali pouze pro sebe a pouze pro námi stanovené účely.

Poskytnutí pro firemní transakce

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím osobám v souvislosti s jakoukoliv připravovanou nebo probíhající reorganizací, fúzí, prodejem, založením společného podniku, postoupení, převodem nebo jinou dispozicí s celým naším podnikem, aktivy nebo akciemi nebo jejich částí (včetně v souvislosti s konkurzním či podobným řízením).

Marketingová využití


V aše osobní údaje můžeme slučovat a používat k vytvoření marketingových programů a nabídek služeb, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Rádi bychom vám je zasílali e-mailem, textovými zprávami nebo poštou. Rádi bychom sdíleli vaše osobní údaje s našimi příjemci licence, dceřinými společnostmi a obchodními partnery pro jejich marketingové účely. S ohledem na naše marketingové využívání vašich osobních údajů máte k dispozici možnosti v závislosti na místě vašeho bydliště v našich záznamech, a to následující:

Američtí rezidenti

Vaše osobní údaje můžeme používat pro výše uvedené marketingové účely, ačkoliv se můžete rozhodnout omezit nebo limitovat zasílání našich e-mailů a naše poskytování vašich dat postupem popsaným v části Marketingové volby níže.

Rezidenti EU

Vaše osobní údaje budeme používat pouze pro naše marketingové účely s vašich předchozím souhlasem, který lze získat z různých zdrojů.

Pokud od nás nedostanete marketingová oznámení a rádi byste je dostávali, nebo pokud si přejete omezit či limitovat zasílání našich e-mailů či sdílení vašich údajů pro marketingové účely, postupujte prosím v souladu s pokyny v části 
Marketingové volby níže.

Rezidenti jiných zemí

Snažíme se dodržovat vaše místní zákony ohledně našeho využívání vašich osobních údajů pro marketingové účely. Můžete nám poskytnout informace o tom, jak můžeme používat vaše osobní údaje pro marketingové účely v souladu s pokyny uvedenými v části Marketingové možnosti níže.
 

 
Marketingové možnosti


Účastníci členských programů Hertz

Pokud jste členem programů Hertz #1 Club, Hertz #1 Club Gold, Hertz Gold Plus Rewards, Hertz on Demand či podobných členských programů, budete mít k dispozici marketingové volby při registraci nebo kdykoliv jindy, kdy se rozhodnete pro změnu. Tyto volby jsou nyní zaznamenány ve vašem Profilu. Svá rozhodnutí můžete kdykoliv zkontrolovat a upravit vstupem na Profil v části Hertz #1 Club na adrese 
www.hertz.com. Vaše volby týkající se programu Hertz on Demand můžete zkontrolovat a upravit vstupem na Profil v části Můj účet na stránkách www.hertzondemand.com.

Alternativně vyplňte prosím formulář Moje volby ochrany osobních údajů na konci těchto zásad a zašlete nám je v souladu s pokyny v části Kontaktujte nás níže.

Nečlenové

V případě interakce s námi můžeme zaznamenat vaše rozhodnutí ohledně ochrany osobních údajů týkající se doručování marketingových sdělení v době rezervace nebo jindy. Pokud nejste členy některého z našich členských programů nebo pokud e-mailová adresa poskytuje pro konkrétní rezervaci/interakci  není spojena s profilem, který máte v členském programu, můžete postupovat v souladu s pokyny v části "Alternativní příležitosti pro zrušení registrace" níže a sdělit nám, že si nadále nepřejete dostávat marketingová sdělení na příslušnou e-mailovou adresu, pokud jste se dříve pro jejich doručování rozhodli.

Navíc pokud nejste členy některého z našich členských programů, můžete zaznamenat svá rozhodnutí ohledně marketingu bezplatnou registrací do Hertz #1 Club. Informujte se prosím u přepážky nebo navštivte část Hertz #1 Club na stránkách
 
www.hertz.com.

Pokud se zaregistrujete, poskytneme vám číslo Hertz #1 Club a požádáme vás o jeho poskytnutí při pronájmu vozidla od společnosti Hertz. Vaše rozhodnutí ohledně marketingu automaticky uplatníme na všechny pronájmy u společnosti Hertz, u kterých uvedete své číslo. Vaše volby budou zaznamenány ve vašem profilu Hertz #1 Club a vy je budete moci kdykoliv upravit v souladu s pokyny v části Účastníci členských programů Hertz výše.

Alternativní příležitosti pro zrušení registrace

Naše marketingové e-maily obsahují volbu zrušení registrace. Pokud si nepřejete, abychom vám nadále na vaši e-mailovou adresu zasílali marketingové e-maily, klikněte na volbu "zrušit registraci" a by nebudeme posílat další marketingové e-maily na příslušnou adresu, ačkoliv můžete nadále dostávat e-maily na další adresy, pro které jste registraci nezrušili. Pokud se následně rozhodnete zrušit své rozhodnutí o zrušení registrace, budete muset buď upravit svůj profil (viz část Účastníci členských programů Hertz) nebo, pokud nejste členem žádného z našich programů, postupovat dle pokynů v části Nečlenové výše.
 
Důležité body

Ohledně vašich marketingových voleb si vás dovolujeme upozornit na následující:

• Pokud změníte své marketingové volby, budeme dodržovat vaši poslední volbu týkající se kontaktních údajů souvisejících s vaším členským číslem pro příslušný členských program. Marketingové volby, které učiníte ve vztahu k jednomu členskému programu nemění vaše marketingové volby pro jiný členský program. Ačkoliv se snažíme vaše rozhodnutí zpracovat okamžitě, můžete dosud dostávat marketingová sdělení připravená před odesláním vaší žádosti o zrušení registrace.

• Pokud změníte svou adresu, budeme nadále dodržovat vaše pokyny pro vaši nejaktuálnější adresu z vašeho kliknutí na volbu "zrušit registraci" výše, vašeho Profilu nebo formuláře Moje volby ochrany osobních údajů, který jste vyplnili a který se týká vašeho členství v programu Hertz. Abychom mohli nadále dodržovat vaše pokyny u nové adresy, musíte aktualizovat svůj profil online nebo vyplnit další formulář Moje volby ochrany osobních údajů s aktuálními informacemi a zaslat nám ho společně se změněnými kontaktními informacemi; a

• Pokud se rozhodnete pro zrušení odběru marketingových oznámení, můžete přijít o některé výhody spojené s vašim programem, jako jsou propagační akce zahrnující body Hertz Gold Plus Rewards a bezplatné dny pronájmu (v příslušných případech). Nadále však budete dostávat aktuální informace o programu a další informace pro členy; a

• Pokud váš profil obsahuje číslo programu slevy pro zákazníky (CDP) nebo jste se zaregistrovali s pomocí propagačního kódu (PC) programu Hertz on Demand nebo prostřednictvím propojené osoby, váš sponzor CDP, PC nebo příslušenství mohl provést marketingové volby pro uživatele příslušných CDP, PC nebo příslušenství. V případě, že jsou volby sponzora pro používání vašich údajů přísnější než vaše volby, budeme dodržovat rozhodnutí sponzora v souvislosti s takovými transakcemi, při kterých bude použit kód CDP, PC nebo příslušenství.

Kontaktujte nás

Věříme, že tyto zásady poskytnou odpovědi na vaše otázky ohledně sběru a používání vašich osobních údajů. Pokud máte jakékoliv další dotazy nebo si nás přejete kontaktovat za jiným konkrétním účelem, vyberte si prosím z níže uvedených možností:

Přístup/Opravy: Zašlete nám prosím veškeré žádosti o vstup, doplnění nebo odstranění některých osobních údajů, které o vás uchováváme na nejvhodnější z níže uvedených adres.

Obecné dotazy: Veškeré otázky týkající se těchto zásad byste nám měli zasílat na kteroukoliv z níže uvedených adres, která je pro vás nejvhodnější. Pokud máte pocit, že naše odpověď není dostatečná, odkážeme vás na neutrální a nezávislou organizaci pro řešení sporů.

Marketing: Zašlete vyplněný formulář Moje volby ochrany osobních údajů (na konci zásad) na nejvhodnější níže uvedenou adresu. Našim cílem je zpracovat vaše volby neprodleně po jejich doručení, dejte nám však prosím pár dní čas, než se vaše volby projeví.

Bezpečnost: Máte-li důvody se domnívat, že osobní údaje, které o vás uchováváme, jako je Profil programu #1 Club, Gold nebo jiného programu či členství v Hertz on Demand již nejsou v bezpečí, jste povinni nás neprodleně informovat o problému buď kliknutím na volbu “Kontaktujte nás” v dolní části kterékoliv ze stránek
 
www.hertz.com, www.hertzondemand.com, www.hertzequip.com nebo se na nás obraťte telefonicky na níže uvedených číslech:

• zákazníci ve Spojených státech amerických: (800) 654-4173
• Zákazníci mimo Spojené státy americké: 001 (405) 775-3400
• V případě Hertz on Demand můžete volat na číslo (800) 654-4173 ve Spojených státech amerických; 00448708454545 v Londýně; 0033800450400 v Paříži; 004969380789020 v Berlíně; a 0034912757227 v Madridu.

Vymáhání Bezpečného přístavu ve vztazích US-EU a US-Švýcarsko: veškeré obavy týkající se našeho dodržování Zásad bezpečného přístavu US-EU a Zásad bezpečného přístavu US-Švýcarsko buď kliknutím na volbu “Kontaktujte nás” v dolní části kterékoliv stránky 
www.hertz.comwww.hertzondemand.com nebo www.hertzequip.com nebo nám napište na kteroukoliv z níže uvedených adres. Zavázali jsme se předložit nevyřešené spory týkající se ochrany osobních údajů v souladu se Zásadami bezpečného přístavu U.S.-E.U. a Zásadami bezpečného přístavu  U.S.-Švýcarsko nezávislé organizaci pro řešení sporů, BBB EU SAFE HARBOR, provozované Radou společnosti Better Business Bureaus. Pokud neobdržíte včasné potvrzení vaší stížnosti, nebo pokud ji uspokojivým způsobem nepředložíme, navštivte prosím webové stránky BBB EU SAFE HARBOR na adrese www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints, kde najdete podrobnější informace a můžete podat stížnost.

Kontaktní adresy:
• Director, Privacy Services, The Hertz Corporation, P.O. Box 25301, Oklahoma City, OK 73125, U.S.A.
 
• Director, Privacy Services, Hertz Europe Service Centre, Swords Business Park, Swords, Co. Dublin, Irská republika
 
• Privacy Compliance Officer, Hertz Australia Pty Limited, Level 6, 10 Dorcas Street, South Melbourne VIC 3205, Austrálie
 
• Director, Privacy Services, Hertz New Zealand Ltd., Private Bag 4716, Christchurch, Nový Zéland 8020

Moje volby ochrany osobních údajů

Vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám ho v souladu s pokyny uvedenými v části Kontaktujte nás výše.
 
(Aktualizace: Informace o sobě aktualizujte prosím online ve svém Profilu nebo pro změny použijte tento formulář.)
 
Upozornění: Volby ochrany osobních údajů pro Firefly Car Rental nebo Donlen Corporation je třeba provádět v souladu s pokyny v jejich příslušných zásadách ochrany osobních údajů.


Jméno:   ...........................................................................
Adresa:   ...........................................................................
Stát/Provincie:   ...........................................................................
PSČ:   ...........................................................................
Země:   ...........................................................................
E-mailová adresa:   ...........................................................................
Číslo #1 Club/#1 Club Gold:   ...........................................................................
Č. členství Hertz on Demand   ...........................................................................A.  Zasílejte mi prosím marketingové nabídky a materiály od společnosti Hertz:

AnoNe
Poštou                                   [  ][  ]
E-mailem                                                   [  ][  ]

 

 

 
B. Poskytněte prosím mé osobní údaje příjemcům licence společnosti Hertz, propojeným osobám a obchodním partnerům pro jejich marketingové účely:

 

AnoNe
                                 [  ][  ]
                                                               [  ][  ]

 

 

 

 


Klikněte sem a získejte stahovatelnou verzi formuláře "Moje volby ochrany osobních údajů" ve formátu PDF.